CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Vinana thu thập địa chỉ e-mail của người dùng gửi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông tin được cung cấp thông việc khảo sát và đăng ký. Những thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm: địa chỉ, số điện thoại, số thẻ tín dụng , vv.v Vinana cam đoan bảo vệ an toàn thông tin thẻ tín dụng của bạn. Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản. Tuy nhiên, một số thông tin thu thập từ bạn và về bạn được sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi với bạn. Những thông tin chúng tôi thu thập không được chia sẻ với bạn, bán hoặc cho thuê, ngoại trừ một số trường hợp sau đây: - Vinana có thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa sự an toàn tính mạng lý của bất kỳ người nào theo yêu cầu của luật pháp. - Haranvan hợp tác với các công ty khác đại diện chúng tôi ở một số nhiệm vụ và có thể cần phải chia sẻ thông tin của bạn với họ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn. Vinana cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc khi chúng tôi có được sự cho phép của bạn. - Chúng tôi sẽ chuyển thông tin về bạn nếu Vinana được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, Vinana sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc bằng cách thông báo nổi bật trên trang web của Vinana trước khi thông tin về bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác. - Bảng tóm tắt này được cung cấp cho bạn vì lợi ích của bạn và không ràng buộc pháp lý. Xin vui lòng đọc Điều khoản Dịch vụ một cách toàn diện để nắm rõ.

PHN 1

Chúng tôi s làm gì vi thông tin ca bn?

Thut ng " Thông tin cá nhân " được s dng đây được đnh nghĩa là bt kỳ thông tin nào có th được s dng đ nhn dng, liên lc hoc xác đnh v trí người mà thông tin đó liên quan. Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thp đu mang tính bo mt cho cá nhân , và có th được sa đi theo thi gian. Khi bn đăng ký Vinana chúng tôi hi tên ca bn, tên công ty, đa ch email, đa ch thanh toán, và thông tin th tín dng. Nếu bn đăng ký tài khon min phí thì không cn phi nhp th tín dng. Tuy nhiên nếu bn mun kích hot quá trình thanh toán ca bn, bn cn phi cung cp thông tin nhân th tín dng. Vinana s dng thông tin chúng tôi thu thp cho các mc đích chung sau đây: các sn phm và các dch v cung cp, thanh toán, xác đnh và xác thc, ci thin dch v , liên h, và nghiên cu. Là mt phn ca quá trình mua và bán trên Vinana, bn s có được đa ch email và hoc đa ch vn chuyn ca khách hàng. Bng cách nhp vào Điu khon người s dng ca chúng tôi, bn đã đng ý rng, nhng thông tin liên quan đến người dùng khác mà bn có được thông qua Vinana hoc thông qua mt kênh truyn thông liên quan đến Vinana hoc do Giao dch Vinana to điu kin, Vinana s cp cho bn mt giy phép s dng nhng thông tin đó ch trong mc đích s dng có liên quan đến Vinana, mà không phi là nhng thông đip thương mi khác. Vinana không chp nhn thư rác. Vì vy, vi nhng hn chế nêu trên, bn không được cp phép đ thêm tên ca nhng người đã mua mt mt hàng t bn, vào danh sách email ca bn ( email hoc thư vt lý) mà không cn s đng ý ca h.

 Khi bn đăng ký trên website, bn cung cp thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thp và s dng. Trong quá trình kim tra ra chúng tôi cũng thu thp thông tin th tín dng ca bn. Bn ch được phép s dng thông tin khách hàng Vinana cho vi các hot đng liên lc liên quan tr khi h cho phép bn làm điu đó. Đng gi thư rác cho bt c ai!

PHN 2

S bo mt

Bo mt thông tin cá nhân ca bn là rt quan trng vi chúng tôi. Khi bn nhp thông tin nhy cm, như s th tín dng vào mu đăng ký ca chúng tôi, chúng tôi mã hóa vic truyn ti thông tin bng cách s dng công ngh mã hóa an toàn SSL - Secure Sockets Layer. Không có phương pháp truyn qua Internet, hoc phương pháp lưu tr đin t, là 100% an toàn. Vì vy, trong khi chúng tôi c gng s dng phương tin mã hóa an toàn đ bo v thông tin cá nhân ca bn, chúng tôi không th đm bo an ninh tuyt đi. Nếu bn có bt kỳ câu hi v bo mt trên trang web ca chúng tôi, bn có th gi email cho chúng tôi ti hi@Vinana.com .

 Chúng tôi mã hóa vic truyn ti thông tin theo chun SSL. Bi vì nhng th xy ra, chúng tôi không th đm bo 100% bo mt d liu ca bn. Nếu bn có thc mc email hi@Vinana.com

PHN 3

Công b

Vinana có th s dng các nhà cung cp dch v bên th ba đ cung cp mt s dch v cho bn và chúng tôi có th chia s thông tin cá nhân vi các nhà cung cp dch v đó. Chúng tôi yêu cu bt kỳ công ty mà chúng tôi có th chia s thông tin cá nhân bo v d liu mt cách phù hp vi chính sách này và hn chế vic s dng các thông tin cá nhân như vy đ thc hin dch v cho Vinana. Vinana có th tiết l thông tin cá nhân trong các trường hp đc bit, chng hn như đ thc hin theo lnh ca tòa án yêu cu chúng tôi làm như vy hoc khi hành đng ca bn vi phm Điu khon Dch v . Chúng tôi không bán hay cung cp thông tin cá nhân cho các công ty khác đ tiếp th sn phm hay dch v ca mình .

 Trong mt s trường hp , chúng tôi có th tiết l thông tin cá nhân ca bn, như lnh ca tòa án .

PHN 4

Lưu tr d liu khách hàng

Vinana s hu lưu tr d liu , cơ s d liu và tt c các quyn đi vi ng dng Vinana. Tuy nhiên chúng tôi không yêu cu s dng các quyn ca d liu ca bn. Bn gi li tt c các quyn đi vi d liu ca bn và chúng tôi s không bao gi liên lc vi khách hàng ca bn trc tiếp, hoc s dng d liu ca bn cho li thế kinh doanh ca chúng tôi hoc cnh tranh vi bn hoc th trường đ khách hàng ca bn .

 Bn s hu d liu ca bn và chúng tôi s tôn trng điu đó. Chúng tôi s không c gng cnh tranh vi bn hoc viết thư cho khách hàng ca bn .

PHN 5

Cookies

Cookie là mt lượng nh d liu , có th bao gm mt đnh danh duy nht vô danh. Cookie được gi ti trình duyt ca bn t mt trang web và được lưu tr trên đĩa cng ca máy tính. Mi máy tính có th truy cp trang web ca chúng tôi được phân công mt cookie khác nhau.

 Đ xác đnh bn trên h thng đin t, mt cookie s được lưu tr trên máy tính ca bn. Chúng tôi có mt công c " tiếp th " hot đng cho phép chúng tôi lưu ý khi bn viếng thăm trang web ca chúng tôi và hin th qung cáo có liên quan trên trang web ca chúng tôi và qua mng Internet. Bn luôn có th chn không tham gia .

PHN 6

Thay đi chính sách bo mt

Chúng tôi có quyn thay đi chính sách bo mt này bt c lúc nào, vì vy hãy xem xét nó thường xuyên. Nếu chúng tôi có thay đi quan trng đi vi chính sách này, chúng tôi s thông báo cho bn đây hoc bng mt thông báo trên trang ch ca chúng tôi đ bn nhn thc được nhng gì chúng tôi thu thp thông tin, làm thế nào chúng ta s dng nó, và trong hoàn cnh nào, chúng tôi s tiêt l nó, nếu có.